Servicii editoriale

Servicii editoriale

Pe lângă propriul plan editorial, EARCB oferă celor interesaţi posibilitatea de a publica în regie proprie teze de doctorat, eseuri, monografii, traduceri etc., dac[ acestea se află în concordanţă cu misiunea şi strategiile editurii.

Etapele procesului editorial sunt:

1. Propunerea lucrării ce se doreşte a fi publicată şi evaluarea propunerii de către comitetul editorial

Autorul, traducătorul sau referentul ştiinţific semnalează Editurii ARCB lucrarea ce se doreşte a fi publicată. Iniţial, semnalarea se poate face personal sau telefonic, urmată de un mesaj e-mail sau o scrisoare de intenţie care conţine datele generale ale cărţii (titlu, autori, prefaţatori, autorul şi titlul ediţiei originale, precum şi editura şi anul apariţiei – pentru traduceri –, numărul total de caractere, inclusiv spaţiile, tema şi rezumatul cărţii, aparatul critic, daca are sau nu ilustraţii, dimensiunile şi tipul de coperta dorită, stadiul lucrării etc.).

Daca tema propusă se încadrează în planul editorial ARCB, iniţiatorul propunerii va fi rugat să trimită un număr de extrase in extenso (5-10.000 de cuvinte din fiecare capitol, precum şi cuprinsul complet şi întregul aparat critic al lucrării). Redactorul citeşte extrasele şi, împreună cu referenţii de specialitate din cadrul comitetului editorial, evaluează potenţialul lucrării, luând in calcul calităţile ştiinţifice ale textului, relevanţa sa în domeniu, corectitudinea exprimării, publicul ţintă, şansele de promovare a cărţii, investiţia necesară publicării cărţii, gradul de vandabilitate.

Autorii şi traducătorii trebuie să folosească obligatoriu diacriticele.

Nu se admit lucrări cu mai mult de cinci greşeli de scriere la 2.000 de semne, astfel de lucrări fiind returnate autorului sau traducătorului pentru revizuire. În cazul traducerilor, cinci omisiuni grave (trunchieri de frază sau de sens, inversiuni de sens etc.) invalidează toată traducerea.

De asemenea, pentru traduceri, EARCB va verifica în prealabil disponibilitatea drepturilor de autor şi costul acestora. Persoanele care traduc fără o verificare în prealabil a situaţiei copyright-ului riscă să nu poată publica traducerea (dacă editura din ţara de origine a  cedat deja unei alte edituri drepturile de traducere în limba română).

În urma analizei cărţii propuse, iniţiatorul propunerii poate primi unul dintre aceste trei răspunsuri:

- cartea nu se încadrează în misiunea şi/sau strategia Editurii ARCB;

- cartea se încadrează în misiunea Editurii, dar nu poate fi acceptată în acest moment, fie din motive organizatorice care ţin de Editură, fie din motive legate de hibe interne ale lucrării (situaţie în care iniţiatorul poate reveni cu propunerea după corectarea hibelor semnalate);

- cartea a fost acceptată. În acest caz, se trece la etapa a doua.

2. Antecalculul

Se propune colecţia în care va apărea lucrarea (dacă este cazul) şi se face o estimare a parametrilor tehnici ai lucrării (format, nr. pag. tiraj, grafică şi tehnoredactare, calitatea hârtiei), a costurilor de tipar, a plăţii unui referent de specialitate, a costurilor de copyright, promovare şi difuzare etc.

3. Contractul

Pe baza antecalculului, se încheie un contract cu proprietarul intelectual al proiectului. Prin contract se stabilesc, in conformitate cu dorinţele şi posibilităţile părţilor, în limitele legilor în vigoare, drepturile şi obligaţiile părţilor. Elementele principale sunt durata contractului, tirajul publicat şi suma care revine autorului/traducătorului şi/sau reprezentantului acestuia din vânzarea cărţii publicate (care poate fi un procent din încasări sau o sumă fixă), condiţiile de plată.

De la caz la caz, costurile de publicare se achită:

a) de către editură,

b) pe cheltuiala ofertantului (regie proprie) sau

c) într-un sistem care îmbină cele două posibilităţi.

Fiecare parte poate atrage sponsorizări, cu condiţia ca acestea să nu interfereze cu politica editorială EARCB şi să nu contravină misiunii EARCB. Pentru lucrările în regie proprie, contractul va prevedea şi costurile pe care ofertantul trebuie să le achite editurii EARCB pentru serviciile editoriale prestate de aceasta.

4. Redactarea

Ofertantul pune la dispoziţia Editurii manuscrisul complet al lucrării, împreună cu anexele, eventualele ilustraţii şi aparatul critic aferent, în format electronic. Materialele scrise vor fi redactate în Word şi/sau Excell, cu diacritice. Ilustraţiile vor fi în format jpg., tif sau pdf, la rezoluţia necesară procesului tipografic.

Un redactor ARCB familiarizat cu domeniul literar al lucrării face o lectură integrală a manuscrisului, verificând punctuaţia, ortografia, corectitudinea sintaxei şi a terminologiei de specialitate, conform normelor de editare practicate de Editura ARCB.

Pe parcursul lecturii, redactorul verifică fluenţa frazelor, semnalează inadvertenţele şi propune autorului modificări care pot merge de la simple reformulări până la restructurarea unor capitole. Autorul şi redactorul discută modificările, după care acestea sunt introduse in computer de către personalul editurii.

5. Tehnoredactarea

Textul modificat este preluat de tehnoredactor, care împreună cu redactorul de carte şi ofertantul stabilesc parametrii finali ai cărţii: format, tip de legare şi copertă, fonturile utilizate, elementele grafice, oglinda paginii, tipul de hârtie etc., după care tehnoredactorul execută procesul efectiv de tehnoredactare, conform normelor editoriale şi cerinţelor tehnice ale tipografiilor partenere, consultate anume în acest scop. Pe toată durata procesului, tehnoredactorul ţine legătura cu redactorul, semnalând eventualele modificări care se impun, şi le execută după ce redactorul a consultat ofertantul şi o soluţie a fost identificată şi acceptată de toate părţile implicate.

6. Corectura

Lucrarea tehnoredactată este printată şi încredinţată unui corector. Acesta identifică eventualele greşeli, în general de ortografie, care nu au fost observate la etapele anterioare. Erorile marcate pe manuscris sunt validate de redactor, consultând, la nevoie, ofertantul, după care corectura astfel validată este dată tehnoredactorului spre a fi introdusă în documentul electronic al lucrării.

7. Bunul de tipar

Lucrarea este printată încă o dată şi verificată atât de redactor, cât şi de autor-traducător sau ofertant. După corectarea ultimelor greşeli, în scris, pe documentul printat, lucrarea este înapoiată tehnoredactorului, care face modificările necesare în documentul electronic. Redactorul primeşte varianta finala a textului, acordă Bun de tipar (BT) şi trimite textul la tipografie în formatul electronic agreat de aceasta.

8. Coperta

Coperta este realizată de un grafician specializat, în conformitate cu tema lucrării şi parametrii colecţiei în care se încadrează, dacă este cazul. Coperta va cuprinde informaţiile convenite de redactor prin consultarea cu ofertantul, şi va primi Bun de tipar din partea redactorului, după verificarea printului de probă executat de tipografie pe maşina pe care se va tipări cartea.

9. Difuzarea

La finalizarea tipăririi, tirajul este luat în primire şi depozitat de către editură, sau de către ofertant în cazul lucrărilor realizate în regie proprie. Departamentele de difuzare şi vânzare vor distribui tirajul conform contractelor încheiate cu editura sau cu ofertantul pe de o parte, şi cu distribuitorii pe de altă parte.

10. Promovarea

Se face conform liniilor orientative descrise în pagina „Difuzare şi promovare” de pe site-ul EARCB. Programul de promovare se va stabili de către redactorul de carte în colaborare cu ofertantul şi departamentul de vânzări, şi va reflecta conţinutul lucrării, bugetul disponibil, priorităţile momentului în care apare cartea şi specificul publicului ţintă.

Târgul de carte Gaudeamus, 2021
anunt
susține o carte bună